หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : สำนักงานฯ จัดอบรมการแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ให้แก่เกษตรกร หมู่ 2 และหมู่ 3 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โดย : wariho
อ่าน : 472
อังคาร ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

      เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560   สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.สาธิต อดิตโต อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 2 บ้านยางคำ และหมู่ 3 บ้านหนองหว้า จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้ของ นายปาฏิหาริย์  บุญชาย หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีอาจารย์นภาพร ก้อนมณี  แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เป็นวิทยากร ให้ความรู้การแปรรูปน้ำมะนาวพร้อมดื่ม ทั้ง 4 สูตร ได้แก่ ชาน้ำผึ้งผสมมะนาว, ว่านกาบหอยผสมมะนาว, น้ำขิงผสมมะนาว และอัญชันผสมมะนาว  ซึ่งผลมะนาวที่นำมาใช้ในกิจกรรมการแปรรูปเป็นน้ำมะนาวพร้อมดื่มครั้งนี้ เป็นผลมะนาวจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรผสมผสาน ทั้ง หมู่ 2 บ้านยางคำ และหมู่ 3 บ้านหนองหว้า จำนวน 240 ผล และสามารถแปรรูปเป็นน้ำมะนาวสูตรต่างๆ ได้ถึง 370 ขวด
      จากนั้น อาจารย์นภาพร ก้อนมณี  และผศ.ดร.สาธิต อดิตโต ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ และแหล่งจำหน่ายน้ำมะนาวพร้อมดื่ม  กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้สามารถขยายช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มเพิ่มมากขึ้น