[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  
อพ.สธ.-สกอ. อีสานตอนบน  
 

  เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
-----------------------------------------------------------------------
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พศ. 2540 เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบและแผนแม่บทหลายกิจกรรม ต่อมาในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรใช้ศักยภาพระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกลไกขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับปฏิบัติการ C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue based) ขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับเครือข่าย A (ระดับส่วนกลาง – สกอ.) คือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการจัดสรรทรัพยากร-งบประมาณ
2. ระดับเครือข่าย B (ระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาค) คือ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รวม 9 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายเชิงประเด็น
3. ระดับเครือข่าย C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue based) คือ เครือข่ายระดับปฏิบัติการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย B ต้องแต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็น อพ.สธ. (เครือข่าย C) เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการ ดำเนินกิจกรรม อพ.สธ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลปฏิบัติงาน (Output & Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายสหสถาบันในท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่าย
            คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการ อพ.สธ.-สกอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีทั้งหมดจำนวน 13 สถาบัน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทำคำสั่งที่ 5457/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่ายในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตามกรอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยเกิดการบูรณาการงานของแต่ละสถาบันที่มี
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80