[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9
โดย : wariho
เข้าชม : 594
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 – 16.30 น.  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ  จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพ  โดยมีกลุ่มอาชีพและผู้สนใจในพื้นที่ตำบลยางคำเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน  ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  หมู่ 9  ตำบลยางคำ  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น 
          การจัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอาชีพครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาร่วมกันของกลุ่ม  ค้นหาปัญหาอุปสรรคพร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  ตลอดจนค้นหาแนวทางการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกลุ่ม
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิต อดิตโต หัวหน้าโครงการ  ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่ผ่านมา และถ่ายทอดความรู้พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาการดำเนินงานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ  กล่าวว่า  “การดำเนินงานกลุ่มให้เกิดความต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เกิดผลกำไร และบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นระบบอันประกอบด้วย การจัดโครงสร้างองค์กร  กฎระเบียบและข้อบังคับกลุ่ม  การแบ่งบทบาทหน้าที่  แผนการผลิต  ปฏิทินการทำงาน  กำหนดให้มีการประชุมกลุ่มอย่างเป็นประจำ  ระบบการเงินและบัญชี  ระบบการตลาด  การจัดสรรผลกำไร  บรรจุภัณฑ์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  และการสร้างเครือข่ายการทำงาน  ซึ่งจากการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้แก่กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนของสำนักงานฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มได้  อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช แก่บุคคลที่สนใจต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยกลุ่มยังจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจและแนวคิดในการบริหารจัดการกลุ่ม  เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  ได้แก่  แผนการผลิต  ปฏิทินการทำงาน  ระบบการเงินและบัญชี  ระบบการตลาด  บรรจุภัณฑ์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  และการสร้างเครือข่ายการทำงาน”
          นางสมควร อุ้มเถื่อน  ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์  กล่าวว่า  “หัวใจสำคัญในการทำงานเป็นกลุ่ม ต้องประกอบด้วย 1) ผู้นำกลุ่มที่มีความเสียสละ  กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ  มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม  และร่วมดำเนินงานกลุ่มทุกกิจกรรม  2) สมาชิกกลุ่มมีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงาน  และ 3) มีหน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนทั้งด้านความรู้ ความร่วมมือ และงบประมาณ”
          นายธนเทพ อุณารัตน์  ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ กล่าวว่า  “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ได้แก่  ระบบการตลาด  บรรจุภัณฑ์  มาตรฐานผลิตภัณฑ์  และการสร้างเครือข่ายการทำงาน  นอกจากนี้การติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือหน่วยงานอื่นๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากกับกลุ่มเช่นกัน เนื่องจากกลุ่มได้รับข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมได้ทันท่วงที  ได้รับความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม  และสร้างกำลังใจและความภาคภูมิใจในการดำเนินงานให้กับกลุ่ม”
          ทั้งนี้ได้จัดทำแผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด การบัญชี  แผนการผลิต  ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  โดยคณะทำงานโครงการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะนำแผนการดำเนินงานไปหารือร่วมกัน และจัดทำปฏิทินการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด พร้อมประสานการดำเนินงานร่วมกันกลุ่มเป้าหมายต่อไป
 

ลักษิกา  พิลาโท : รายงาน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80