[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของชาวบ้านตำบลโคกสูง และตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ( 17/ก.พ./2558 )
    วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  ผศ.นิลาวรรณ  ฉันทะปรีดา, ผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ ดร.พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพของชาวบ้านตำบลโคกสูง และตำบลทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น 
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มข. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม ( 13/ก.พ./2558 )
    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ผศ.นิลาวรรณ ฉันทะปรีดา และผศ.ดร.วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้/แนวทางการปฏิบัติจริงในการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างยั่งยืน  ให้สามารถพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบและขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชนพื้นที่อื่นๆ ได้ 
สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2558 ( 4/ก.พ./2558 )
    ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2558  “เกษตรอีสานพัฒนาชาติ  เฉลิมบรมราชกุมารี”  ณ อุทยานการเกษตรและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  และร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2556 พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชผักหลากหลายสร้างรายได้หลังการทำนา ( 16/ม.ค./2558 )
    เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกพืชผักหลากหลายสร้างรายได้หลังการทำนา ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรและผู้สนใจกว่า 20 ราย  ในพื้นที่ หมู่่ 9 ตำบลยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยการปลูกพืชผักหมุนเวียนอายุสั้นในนาข้าว เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการเพาะพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น, การทำระบบการจัดการแปลงผัก, การเตรียมพื้นที่ปลูก และการเตรียมวัสดุ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง และเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป 
การประชุมหารือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประเด็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านระะบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน พื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง และ ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ( 25/พ.ย./2557 )
     ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ และดร.พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วยคุณเบญจมาภรณ์ มามุข งานวิทยุสถาบัน กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รุกคืบลงพื้นที่ขยายการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน ร่วมกับคุณกานต์ญาณี เกียรติพนมแพ คณะทำงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 พร้อมทั้งอุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยคุณประเสริฐ สุวรรณสิทธิ์ และคุณนิตยา สุวรรณสิทธิ์  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา โดยมีการจัดการประชุม ณ อบต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมหารือ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม และการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนผ่านระะบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
การทำประชาคมและนำเสนอแผนโครงการ “ยางคำโมเดล” แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนใน ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 25/พ.ย./2557 )
    เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 2557  อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน  รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร,  ดร.พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน  รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ,  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และคุณเชษฐา โพธิ์ประทับ จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปยังพื้นที่ ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในการทำประชาคมและนำเสนอแผนโครงการ “ยางคำโมเดล” แก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ( 14/พ.ย./2557 )
    เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ,  ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว  รองผู้จัดการฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ, อ.ดร.ประยุทธ ชูสอน  รองผู้จัดการฝายบริหาร  และเจ้าหน้าที่  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
การลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับอำเภออุบลรัตน์ ( 14/พ.ย./2557 )
    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2558 ในการประชุมลงนามความร่วมมือเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น, อำเภออุบลรัตน์ และองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล (ต.โคกสูง, ต.ทุ่งโป่ง, ต.เขื่องอุบลรัตน์, ต.บ้านดง, ต.นาคำ และ ต.ศรีสุขสำราญ)  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP  เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์  โดยมีนายอำเภออุบลรัตน์  นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์ กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
เกษตรกรจาก ต.น้ำ้อ้อม อ.กระนวน และต.โคกสูง ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ ศึกษาดูงานด้านการเกษตร ภายใน มข. และบ้านเกษตรกต้นแบบ ด้านการเลี้ยงไก่ ( 30/ต.ค./2557 )
    เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นำคณะเกษตรกรจาก ต.น้ำอ้อม อ.กระนวน  9 คน  เกษตรกรจาก อ.อุบลรัตน์ ต.ทุ่งโป่ง 10 คน และ ต.โคกสูง 5 คน  ศึกษาดูงานการจัดระบบการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการสำนักงานฯ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม  จากนั้น ดร.พงษ์ศักดิ์  ยั่งยืน รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้
การประชุมเพื่อติดตามและบูรณาการการดำเนินโครงการปิดทองหลังพระ พื้นที่หนองเลิงเปือย จ.กาฬสินธุ์ อย่างมีส่วนร่วม ( 27/ต.ค./2557 )
    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557  โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พื้นที่ หนองเลิงเปือย อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์  จัดประชุมเพื่อติดตามและบูรณาการการดำเนินโครงการอย่างมีส่วนร่วม   ณ ศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์
กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80