[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : การลงนามความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน มข. กับอำเภออุบลรัตน์
โดย : wariho
เข้าชม : 605
ศุกร์์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

         โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน และความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยการบูรณาการความรู้ เทคนิค  วิธีการและระยะเวลาที่เหมาะสม กับการพัฒนาครัวเรือนและชุมชนเป้าหมายให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้องค์ความรู้บนพื้นฐานความพอเพียงในภูมินิเวศที่หลากหลาย  และเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงจัดทำขึ้นในลักษณะโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเชิงบูรณา  โดยคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นมีความพร้อม มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ตลอดจนมีการกระจายตัวของชุมชนในสภาพแวดล้อมทางภูมินิเวศที่หลากหลาย โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2561 ภายใต้ภาคีผู้ร่วมดำเนินโครงการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้ว่าราชการจังหวัด, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันวิชาการในภูมิภาค
          อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่หนึ่งในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงาน ปี 2558 ในการประชุมลงนามความร่วมมือเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น, อำเภออุบลรัตน์ และองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีการดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล (ต.โคกสูง, ต.ทุ่งโป่ง, ต.เขื่องอุบลรัตน์, ต.บ้านดง, ต.นาคำ และ ต.ศรีสุขสำราญ)  จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP  เทศบาลเขื่อนอุบลรัตน์  โดยมีนายอำเภออุบลรัตน์  นายโสภณพงศ์  เหตานุรักษ์ กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดงานและนำเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุม รับฟังแผนการปฏิบัติการ  โดยได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล ในอำเภออุบลรัตน์ ภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางอาหาร  พลังงานและน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตัวอย่างโครงการ  เช่น
          1) โครงการพัฒนาต้นแบบเกษตรผสมผสาน
          2) โครงการส่งเสริมการผลิตพืชมูลค่าสูง    
2. ยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ตัวอย่างโครงการ  เช่น
          1) โครงการส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถนะของดิน 
          2) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน
          3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาพชุมชน ตัวอย่างโครงการ  เช่น
          1) โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมตามแนวพระราชดำริเพื่อสุขภาพแบบพอเพียง
          2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ให้บริการสุขภาพชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การชุมชน  ตัวอย่างโครงการ  เช่น
          1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน
          2) โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและองค์กรชุมชน
          3) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการชุมชน  ตัวอย่างโครงการ  เช่น
          โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการ 
         
          ในปัจจุบันการดำเนินงานใน อ.อุบลรัตน์ มีการดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ใน 5 ตำบล และกำลังจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมและพัฒนาโครงการต่างๆ ในทั้ง 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามที่เป็นความต้องการของชุมชน ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน อ.อุบลรัตน์ ตลอดจน กำนันและผู้ใหญ่บ้านหลายท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่อๆ ไป อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการ

ข่าวที่นำเสนอบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0007647&l=th

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80