[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งภาพเข้าประกวด หัวข้อ "มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์"
โดย : wariho
เข้าชม : 865
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”
 
โดยมีวัตถุประสงค์
1.       เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไป ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดมุมมอง ความสุข และความประทับใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านทางภาพถ่าย
2.       เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
          แบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย
1.       นักเรียน
2.       นักศึกษา
3.       บุคคลทั่วไป

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
1.       ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสี โดยห้ามพิมพ์หรือขีดเขียนข้อความหรือลวดลายใดๆ บนภาพ และให้จัดส่งเป็นภาพที่อัดหรือพิมพ์ลงในกระดาษสำหรับพิมพ์ภาพ ที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลประเภทใดก็ได้ที่มีความละเอียดของภาพ 8 ล้านพิกเซลขึ้นไปโดยผู้สมัครประเภทนักเรียนให้ส่งภาพขนาด A3 ในส่วนของผู้สมัครประเภทนักศึกษาและบุคคลทั่วไปให้ส่งภาพขนาด A2 พร้อมกันนั้นให้แนบไฟล์ภาพโดยบันทึกใส่ CD หรือ DVD เป็นสกุล JPG หรือ TIF ที่มีขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า1024x786 ppi  แนบมาด้วย
2.       เป็นภาพถ่ายในหัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”
3.       ให้ผู้เข้าประกวดติดชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ที่ด้านหลังของภาพ พร้อมเขียนชื่อผลงานและอธิบายแนวคิดของการถ่ายภาพในใบส่งภาพแนบมาพร้อมกับภาพที่ส่งเข้าประกวดและใบสมัคร
4.       ภาพที่ใช้ในการส่งประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือบริเวณโดยรอบซึ่งต้องมีภาพของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มาหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในภาพ
5.       เป็นภาพถ่ายที่ผู้ประกวดถ่ายด้วยตนเองและไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ ไม่เคยลง social media ใดๆ หรือส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อนหากตรวจพบภายหลังว่าเป็นภาพถ่ายของผู้อื่น หรือเป็นภาพถ่ายที่เคยลงตีพิมพ์ที่อื่น ภาพถ่ายดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวด และผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบหากมีการฟ้องร้องโดยทางคณะกรรมการและกองประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
6.       ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งภาพได้ แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน)
7.       ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 10 ภาพ แต่จะได้รับพิจารณารับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
8.       ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น กรณีส่งผลงานในประเภทนักเรียน/นักศึกษาต้องแนบเอกสารยืนยันตนเองเป็นสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษาซึ่งต้องลงชื่อกำกับสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัครด้วย
9.       ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดและสามารถนำไปเผยแพร่/ปรับปรุง/ดัดแปลงเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องแจ้งเจ้าของผลงาน และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย
10.   ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกคัดเลือกเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเป็นเวลา 6 เดือน นับจากวันประกาศผลการตัดสิน และเจ้าของภาพสามารถรับคืนได้ภายหลังการจัดแสดงสิ้นสุด 3 วัน
11.   ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เจ้าของภาพสามารถรับคืนได้ภายหลังประกาศผลการตัดสิน 3 วัน
12.   คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดและคณะทำงาน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
13.   ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 
เกณฑ์การตัดสิน
1.       คะแนนตัดสินจากกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
2.       พิจารณาจาก เนื้อหาสอดคล้องกับกรอบแนวคิดการส่งผลงานที่กำหนด แนวคิดและความคิดสร้างสรรค์, เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน, ความสวยงาม และองค์ประกอบของภาพ
 
รางวัลการประกวด
          ประเภทนักเรียน
1.       รางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
4.       รางวัลชมเชยรางวัลละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 5 รางวัล
ประเภทนักศึกษา
1.       รางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
4.       รางวัลชมเชยรางวัลละ 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 5 รางวัล
 
 
ประเภทบุคคลทั่วไป
1.       รางวัลชนะเลิศ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
2.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
3.       รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 1 รางวัล
4.       รางวัลชมเชยรางวัลละ 900 บาท พร้อมเกียรติบัตร มี 5 รางวัล
 
กำหนดการ
·       ส่งด้วยตนเอง : เริ่มส่งผลงาน วันที่ 20พฤษภาคม 2559ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559ในวันและเวลาราชการ
·       ส่งทางไปรษณีย์ : เริ่มส่งผลงาน วันที่ 20พฤษภาคม 2559ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
·       ประกาศผลการประกวด วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทางhttp://orip.kku.ac.th และ เฟสบุ๊คเพจ: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิยา มข.
·       จัดพิธีมอบรางวัลพร้อมเปิดให้เยี่ยมชมภาพถ่าย วันที่ 28 กรกฎาคม 2259
 
ช่องทางการส่งผลงาน
·       ส่งผลงานด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์ได้ที่ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
·       พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์ 043-202155


                             ผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ขอเชิญอุดหนุนสินค้าชุมชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 31/ส.ค./2561
      ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 19/ก.พ./2561
      สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ 3/ม.ค./2561
      แจ้งวันหยุดทำการ 22-24 พฤษภาคม 2560 4/พ.ค./2560
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 21/ก.พ./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80