[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : มข.จัดเสวนาวิชาการแนวทางการ สร้างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ.
โดย : wariho
เข้าชม : 249
พุธ ที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดประชุมเสวนาวิชาการแนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C)-อพ.สธ. เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

     จากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ตั้งแต่ปีพศ. 2540เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินกิจกรรมตามกรอบและแผนแม่บทหลายกิจกรรม ต่อมาในปีงบประมาณ2556สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรใช้ศักยภาพระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นกลไกขับเคลื่อนงานสนองพระราชดำริฯ โดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับปฏิบัติการ C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น– Issue based) ขึ้น ซึ่งมีการดำเนินงานเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ 3 ระดับดังนี้
1. ระดับเครือข่าย A (ระดับส่วนกลาง – สกอ.) คือคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเป็นศูนย์กลางกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการและการจัดสรรทรัพยากร-งบประมาณ
2. ระดับเครือข่าย B (ระดับพื้นที่ส่วนภูมิภาค) คือเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษารวม9แห่งโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมอบหมายให้เป็นแม่ข่ายของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดนทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานการดำเนินงานโครงการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเครือข่ายเชิงประเด็น
3. ระดับเครือข่าย C (ระดับเครือข่ายเชิงประเด็น – Issue based) คือเครือข่ายระดับปฏิบัติการซึ่งคณะกรรมการบริหารเครือข่าย B ต้องแต่งตั้งคณะทำงานเชิงประเด็นอพ.สธ. (เครือข่าย C) เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการดำเนินกิจกรรมอพ.สธ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆรวมทั้งการประเมินผลปฏิบัติงาน (Output & Outcome) เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของโครงการเพื่อให้การขับเคลื่อนเครือข่ายสหสถาบันในท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่าย
    เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดประชุมเสวนาวิชาการแนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C)-อพ.สธ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นการรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของ สกอ. ในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยในรูปแบบสหวิทยาการด้วยการฟังเสวนา แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองต่อไปรวมทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น ของผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บุคลากร ในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายฯ ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมไปถึงนโยบาย ทิศทางที่เหมาะสม และชัดเจนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายเชิงประเด็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยเกิดความร่วมมือกันระหว่างสถาบันเครือข่ายฯ ร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย และบริการวิชาการ ตามกรอบโครงการ อพ.สธ. โดยเกิดการบูรณาการงานของแต่ละสถาบันที่มีอยู่
การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากผู้แทนโครงการ อพ.สธ. ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ตอนบน มีทั้งหมดจำนวน 13 สถาบัน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 40 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คือ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงานโครงการ อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. คุณจารุรินทร์ ภู่ระย้า ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่ และใช้ประโยชน์งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ รศ.ดร.สพญ. ธิดารัตน์ บุญมาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเสวนาในหัวข้อ “นโยบาย และแนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C)-อพ.สธ. ให้ประสบผลสำเร็จ” 
     นอกจากนั้นยังมีการเสวนาในหัวข้อ “นโยบายดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.ของสถาบันการศึกษา และแนวทางที่มหาวิทยาลัยจะช่วยสนับสนุนงานเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน วิทยากรโดย ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ รองผ้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพระราชดำริ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ.กฤษณ์ พิเนตรเสถียร กรรมการและเลขานุการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ซึ่งเป็นผู้แทนของหน่วยงานสนองพระราชดำริฯ โครงการ อพ.สธ. ทำให้สถาบันการศึกษาเครือข่ายฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการสนองพระราชดำริของสถาบันการศึกษา มีความชัดเจนในการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ทราบช่องทางการขอสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของทั้งสถาบันการศึกษาที่สนองพระราชดำริแล้ว และยังไม่เข้าร่วมสนองพระราชดำริซึ่งจะเข้าร่วมโครงการสนองพระราชดำริ หลังจากได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการครั้งนี้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต


ข่าว เบญจมาภรณ์ มามุข กองสื่อสารองค์กร : ยุภาพร วอแพง สนง.โครงการในพระราชดำริ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 9/ส.ค./2561
      กิจกรรมแปรรูปอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ต.ยางคำ 2/พ.ค./2561
      สำนักงานฯ จัดกิจกรรมสำรวจนก ณ ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 20/ก.พ./2561
      สำนักงานฯ ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน ในงานเกษตรภาคอีสานประจำปี 2561 30/ม.ค./2561
      สมเด็จพระเทพฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 ปีจอขอให้ร่าเริง 12/ธ.ค./2560

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80