[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
เครือข่ายพระราชดำริ
e-Learning

พยากรณ์อากาศ
 

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
สำนักงานฯ ทำบุญและจัดงานปีใหม่ 2559 ( 2/พ.ค./2559 )
    สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำบุญเลี้ยงพระและจัดงานปีใหม่ 2559
ประชุมนำเสนอกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็กและหนังสั้นร่วมกับชาวตำบลยางคำ ( 28/ธ.ค./2558 )
         สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์  อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ นำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการจัดทำเป็นหนังสือเล่มเล็กให้กับครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน และนายกเทศบาลตำบลยางคำ  ร่วมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 3 คนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยวันที่ 21 ธันวาคม 2558 จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านยางคำ มีนายสุพจน์ นามโคตร นายกเทศบาลตำบลยางคำ เป็นประธานในที่ประชุม และวันที่ 22 ธันวาคม 2558 จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านดอนแขม มี ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  ผู้จัดการสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวถึงพันธกิจการดำเนินงานของสำนักงานฯ และความสำคัญของกิจกรรมที่จัดขึ้น
สำนักงานฯ ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.สงขลานครินทร์ ( 28/ธ.ค./2558 )
           เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นำโดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา เพชระบูรณิน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จำนวน 11 ท่าน ได้ศึกษาดูงาน การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง  ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
จัดประชุมหารือการจัดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ( 28/ธ.ค./2558 )
          สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมหารือการจัดนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในที่ประชุม  เพื่อหารือและนำเสนอแนวคิดรูปแบบการจัดนิทรรศการ  ซึ่งอาจารย์และนักวิจัยจากกลุ่มงานวิจัยด้านอนุกรมวิธานพืช, กลุ่มงานวิจัยไรน้ำนางฟ้า, กลุ่มงานวิจัยพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์, กลุ่มงานนิทรรศการห้อง DNA พืช และงานนิทรรศการสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชื่อพระนาม ร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร 
กิจกรรมวิเคราะห์สภาพดินทำให้แก่เกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ( 28/ธ.ค./2558 )
            เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558   สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดกิจกรรมวิเคราะห์สภาพดินทำกิน  โดย รศ.ดร.วิทยา  ตรีโลเกศ  ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกร  บ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
อบรมการจัดทำบัญชีให้แก่กลุ่มเกษตรกร บ้านหนองนางวงษ์ ต.ยางคำ ( 28/ธ.ค./2558 )
           เมือวันที่ 3 ธันวาคม 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการบัญชี  โดยมี อาจารย์ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ในครัวเรือน  การทำการเกษตร และการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับเกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมจากบ้านหนองนางวงษ์ หมู่ 9 ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 
สร้างความร่วมมืองานพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ( 2/ธ.ค./2558 )
           เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้แทนจากสำนักงานฯ  ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษา  มีนายเชษฐา โพธิ์ประทับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผศ.ดร.บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ  เข้าพบปะกับ นายณฤทธิ์  วิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัด รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา  และหารือความร่วมมือการดำเนินงานในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม Conference Room สพป. ขอนแก่น เขต 5  
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ในงานประชุมฯ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ( 2/ธ.ค./2558 )
        เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานและประมวลผล ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”   ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3  ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร  โดยมี คุณพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในที่ประชุม
มข.จัดเสวนาวิชาการแนวทางการ สร้างเครือข่ายเชิงประเด็น อพ.สธ. ( 2/ธ.ค./2558 )
         เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดประชุมเสวนาวิชาการแนวทางการสร้างเครือข่ายเชิงประเด็น (Node C)-อพ.สธ. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ บุคลากร สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ. และตระหนักถึงความสำคัญของการสนองพระราชดำริของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นการรับทราบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานของ สกอ. ในการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาร่วมสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ. ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
ประชุมรับฟังความคิดเห็นอาจารย์เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษา ( 2/ธ.ค./2558 )
         เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะร่วมขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาการศึกษา  เพื่อหาทิศทางการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559  แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายและกิจกรรมพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา และร่วมกำหนดเป้าหมายและร่างปฏิทินโครงการพัฒนาการศึกษา
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/10 -> [จำนวน 93 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ชั้น 3 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-155 หมายเลขภายใน 42178-80