พื้นที่การวิจัย

 

จากโครงการสวนสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2529 ได้ปรับปรุงพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยได้สงวนไว้ประมาณ 110 ไร่ โดยส่วนหนึ่งเป็นที่ลุ่มรับน้ำจากทางทิศเหนือของมหาลัยประมาณ 30 ไร่ได้สร้างอ่างเก็บน้ำดิบเพื่อสำหรับผลิตประปา พื้นที่ที่เหลือเป็นป่าเต็งรังและ เบญจพรรณได้ทำเป็นสวนสาธารณะโดยการอนุรักษ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าธรรมชาติและเสริมด้วยสถานที่นันทนาการ ในปี 2530 จึงได้ตั้งชื่อ “สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์”
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์แบ่งเป็น 2 เขต
1. เขตอนุรักษ์เป็นบริเวณทิศเหนือกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและคงไว้ซึ้งระบบนิเวศป่าเต็งรังดั่งเดิมเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษา
2. เขตนันทนาการ กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย

 ที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา

แผนที่แสดงประเทศไทย

แผนที่แสดงจังหวัดขอนแก่น

แผนที่แสดงบริเวณ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แผนที่ตำแหน่งแปลงสำรวจ   ส่วนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์