รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์

 
 
 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ แจ่มจรรยา
นักวิจัย

 

ดร.อุบล ตังควานิช
นักวิจัย

นายภาราดร ชัยฤกษ์
นักวิชาการเกษตร

 

นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาดาเม็ก
นักวิชาการเกษตร
นางสาวทิพวรรณ สุศรี
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวกมลทิพย์ ใจขาล
ผู้ช่วยวิจัย

นางสาวจุรีรัตน์ รัตนทิพย์
ผู้ช่วยวิจัย
นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ
ผู้ช่วยวิจัย
นางอนงค์ วันนิจ
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
นางสาวนารีรัตน์ นุฤทธิ์มนตรี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นางสาวทองทิพย์ แม้นศรี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายณรงค์ เหลาทอง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
นายสมาน จันทาขุ่ม
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

Pheophanh  Soysouvanh
นักศึกษาปริญญาโท
นางสาวพัชรา วงษ์คำอุด
นักศึกษาปริญญาโท
นางสาวสิริภา แก้วคำแสน
นักศึกษาปริญญาโท
นางสาววินิภา ชาลีคาร
นักศึกษาปริญญาโท
นางสาวสายฝน ทดทะศรี
นักศึกษาปริญญาเอก
นางสาวอโนทัย วิงสระน้อย
นักศึกษาปริญญาเอก
นางสาววิภาพร ต้นภูเขียว
ผู้ช่วยวิจัย
นายสำเนียง ยาวะระ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่

 

ดร.ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์
รองผู้อำนวยการศูนย์