วิสัยทัศน์
เพื่อดำรงค์ไว้ซึ่งการเป็นศูนย์วิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติในประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

พันธกิจ
1. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและดำเนินการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
2. ให้การศึกษาและอบรม ทั้งระดับมีปริญญาและไม่มีปริญญา
3. ให้การบริการด้านการส่งเสริม คำปรึกษาและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
4.ให้การบริการในการควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ ทั้งทางด้านการบริการสังคมและด้านวิชาการ

 

                 

 หน้าที่หลักของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ

           1. ทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา และดำเนินงานการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืช ทั้งทางการเกษตร การแพทย์ และการสาธารณสุขโดยชีววิธี เพื่อเป็นการทดแทนและลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ศัตรูสัตว์ แมลงพาหะนำโรคและวัชพืช และเพื่อเป็นการอนุรักษ์คุภาพของสภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน

               2. ให้การศึกษาและอบรมแก่นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา ในหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาทุกระดับ รวมไปถึงสาธารณชน เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี เพื่อแก้ไขการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้พ้นจากมลภาวะจากสารเคมีเหล่านั้น

               3. ให้บริการในการควบคุมศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธีทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม ข้อมูลและงานสารสนเทศ การบริการสังคมและการปฏิบัติงาน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

               4. ส่งเสริม และเผยแพร่วิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในระบบการบริหารศัตรูพืช (Pest Management System) และการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Intrgrated Pest Management - IPM) ในทุกรูปแบบ