Welcome to A Meeting Khon Kaen University ...... Link to Website KKU -->Click here

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย
การประชุมสภามหาวิทยาลัย
รายงานการผลการดำเนินของ
คณะกรรมการกำกับติดตามและประเมิน
ผลงานอธิการบดีฯ (รอบ 12 เดือน)

ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้
้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

กำหนดการประชุม

รายงานการประชุมคณบดี

 
คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ออกใหม่

 

รายละเอียดแนวปฏิบัติ

ขอบข่ายงานและบุคลากร

   แสดงความคิดเห็น Click
   จำนวนผู้เยี่ยมชม website
 

คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ออกใหม่

 
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น > 2554 - 2553 - 2552 - 2551 - 2550 - 2549
ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น > 2553 - 2552 - 25512550 - 2549 - 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  > 2554 - 2553 - 2552 - 2551 2550 - 2549 - 2548
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น > 2554 - 2553 -  2552 - 2551 - 2550 - 2549 - 2548
 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547
   (รายละเอียด)
 
Contact : งานประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
Tel&Fax:0-4334-8698 E-mail:pijpre@kku.ac.th