Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
        

กำหนดการประชุ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2563

 ปฎิทินการประชุมและการเสนอขออนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562 
        - การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น Update 18 กค 62
        - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น update 160862
        - การเสนอขออนุมัติปริญญาฯ 2562 (กันยายน - ธันวาคม 2562)