Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

    พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
  
   ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

          สืบค้น (กองกลาง)  / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์
         
การสรรหาผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการรายงานสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น "Education for The I-Generation"

กำหนดการประชุม

  กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561

  กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 (ปรับปรับปรุง 12 พฤศจิกายน 2561)


ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญา เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561