Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

          สืบค้น (กองกลาง)  / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์
         
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ/International College Dean Recruitment
   - เอกสารประกอบการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับเต็ม)
   - ประกาศฯ (ฉบับที่ 1/2560)/Announcement (No.1/2017)
   - ประกาศฯ (ฉบับที่ 2/2560)/Announcement (No.2/2017)
   - ประกาศฯ (ฉบับที่ 3/2560)/Announcement (No.3/2017)
   - ประกาศฯ (ฉบับที่ 4/2560)/Announcement (No.4/2017)

กำหนดการประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560
- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรับเปลี่ยน ก.พ.-มี.ค. 60)

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรับเปลี่ยน ก.ค. - ส.ค. 60)