Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางการติดต่อประสานงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

     การสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ
การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

        

กำหนดการประชุ

     ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 
      ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2563 (พ.ค.-ธ.ค. 63)