Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์
          การสรรหาคณบดี
                   - คณะทันตแพทยศาสตร์
                   - คณะวิศวกรรมศาสตร์
                   - คณะศึกษาศาสตร์

กำหนดการประชุ

 ปฎิทินการประชุมและการเสนอขออนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562 
        - การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (update 070362)
        - การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา Update280262
        - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น Update090462