Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์


กำหนดการประชุ

 ปฎิทินการประชุมและการเสนอขออนุมัติปริญญา ประจำปี พ.ศ. 2562 
        - การประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น Update 18 กค 62
        - การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น update 160862
        - การเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา กพ-ธค 62
            * การเสนอขออนุมัติปริญญาฯ Update 14พค62(ปรับเฉพาะเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562)