Site menu:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)

          สืบค้น (กองกลาง)  / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย  

ข่าวประชาสัมพันธ์
         

กำหนดการประชุม

- กำหนดการประชุมและปฏิทินรับเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรับเปลี่ยน ก.พ.-มี.ค. 60)

- ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ปรับเปลี่ยน ก.ค. - ส.ค. 60)