Site menu:

ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         » 2558 - 2557 - 2556 -  2555 -  2554 - 2553 - 2552 - 25512550
        ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
         » 2558
เป็นต้นไป

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

         » 2558 - 2557 - 2556 - 2555 - 2554 - 2553 - 2552 - 2551 - 2550
        คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
         » 2563 - 25622561 -  2560 - 2559 - 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         » 2558 - 2557 - 2556 - 2555 - 2554 -  2553 - 2552 - 2551 2550
        ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
         » 2563   2562  2561  2560  2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

         » 2558 -  2557 - 2556 - 2555 - 2554 - 2553 - 2552 - 2551 - 2550 
         ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
         2563  2562  2561  2560  2559 - 2558