« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2563

- ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
- ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2563

- ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563

- ว่าด้วย การให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติตามหน้าที่ พ.ศ. 2563
- ว่าด้วย การจัดการศึกษาหลักสูตรมากกว่าหนึ่งปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
- ว่าด้วย การเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563


 
หมายเหตุ :