« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2562

- ว่าด้วย กองทุนเฉลวมอดินแดง คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การจัดการสถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย กองทุนการชดใช้เงินของผู้ผิดสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การจัดการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562


หมายเหตุ :