« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2561

    - ว่าด้วย กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
   - ว่าด้วย กองทุนวิจัยในระดับคณะ พ.ศ. 2561

   -
ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2561
    - ว่าด้วย ค่าชดเชย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ว่าด้วย กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
     - ว่าด้วย การใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2561
     - กองทุนวิจัยในระดับคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
     - ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้ทุนนักศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -
ว่าด้วย การจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2561

หมายเหตุ :