« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2560

      - ว่าด้วย การกลั่นกรองโครงการลงทุน พ.ศ. 2560
      -
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ 2560

หมายเหตุ :