« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2559

        - ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย
กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย ผังแม่บท และการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
        
หมายเหตุ :