« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558

        - ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 
        - ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
        
หมายเหตุ :