« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2557

        - ว่าด้วย กองทุน 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย การบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย การสอบประจำภาคของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สถานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย กองทุนศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
        
หมายเหตุ :