« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2555

        - ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย ศูนย์สื่อสารเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย
การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย ผังแม่บทและการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555

        - ว่าด้วย กองทุนเฉลวมอดินแดง คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555  
        - ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555  
        - ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2555  

        
หมายเหตุ :