« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2554

        - ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554  
        - ว่าด้วย คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. 2554
        - ว่าด้วย
กองทุนโรงพยาบาลสัตว์ ศูนย์สุขภาพ วิจัย และชันสูตรโรคสัตว์ พ.ศ. 2554
        - ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2554
        - ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554
        - ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.ศ. 2554  
        - ว่าด้วย คณะกรรมการนโยบายการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
        
หมายเหตุ :