« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2553

        - ว่าด้วย ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย การให้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2553
        
- ว่าด้วย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        
หมายเหตุ :