« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2552

        - ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี
ภาคปกติ พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
การบริหารงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
สำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
คณะกรรมการการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย กองทุนเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์  พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน  พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย  พ.ศ. 2552
        
หมายเหตุ :