« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2551

        - ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
การสอบประจำภาคของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย ค่าตอบแทนสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
สถาบันสันติศึกษาิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย สวัสดิการเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และการใช้บริการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
        
หมายเหตุ :