« กลับหน้าหลัก « ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2550

        - ว่าด้วย การบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริิ พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย การบริหารคลินิกทันตกรรมพิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งและรักษาราชการ แทนตำแหน่งผู้บริหารผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเ้ข้าสู่การศึกษา ในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
        
หมายเหตุ :