« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  » พ.ศ.2562-2563

พ.ศ. 2563
-ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2563
-ว่าด้วย การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
- ว่าด้วย กองทุนสำรองเพื่อผลประโยชน์และสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
- ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2563
-ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการในภาคเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย สถาบันสมทบ พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทาวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย กองทุนมอดินแดง พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2562

- ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งบริหาร และเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หมายเหตุ :