« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2561

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
      - ว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย เครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย การบริหารงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. 2561
      - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561

      - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

       - ว่าด้วย วิธีปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ พ.ศ. 2561
        - ว่าด้วย การบริหารงานภายในของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี และสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย พ.ศ. 2561

หมายเหตุ :