« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2560

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
       - ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลพระธาตุพนมทองคำ พ.ศ. 2560
      - ว่าด้วย กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
      - ว่าด้วย การจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงานและหน่วยงานกับหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

        - ว่าด้วย สภาพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
        - ว่าด้วย จรรยาบรรณและการดำเนินการด้านจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
        - ว่าด้วย การรักษาการแทนและปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2560
        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ :