« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2559

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
        - ว่าด้วย การประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
        - ว่าด้วย การรักษาการและปฏิบัติการแทน ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

        - ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ และประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย ชื่อตำแหน่ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการพ้นตำแหน่งของรองหัวหน้าส่วนงาน
หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. 2559

        - ว่าด้วย การจัดตั้ง การวม และการยุบเลิกส่วนงาน และการแบ่งหน่วยงาน หน่วยงานย่อยของส่วนงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

        - ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สินและการตรวจสอบ พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานและผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ
        - ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559
        - ว่าด้วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานคณบดี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน และ
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนัก หรือเทียบเท่า พ.ศ. 2559

        - ว่าด้วย การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2559

        - ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2559

        
หมายเหตุ :