« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558

        - ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย


        
หมายเหตุ :