« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2558

      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายใต้ พรบ.มข. 2558)
        - ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย สภาพนักงาน พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และสำนัก พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัย หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ วิทยาลัย พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสถาบัน สำนัก พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาิวิทยาัลัย พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการขาดแคลนทุนทรัพย์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
        - ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558        
หมายเหตุ :