« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2557

        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร พ.ศ. 2557
        - ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2557


        
หมายเหตุ :