« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2555

        - ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาิวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555
        - ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555  


        
หมายเหตุ :