« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2554

        - ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2554
        - ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

        
หมายเหตุ :