« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2553

        - ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553
        - ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2553


        
หมายเหตุ :