« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2552

        - ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย สภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
การสรรหาคณบดี พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำและประเภทผู้แทนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

        - ว่าด้วย
เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย
จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552
        - ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552

        
หมายเหตุ :