« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2551

        - ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีีการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551
        - ว่าด้วย
การบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
        
หมายเหตุ :