« กลับหน้าหลัก « ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2550

        - ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
        -
ว่าด้วย การบริหารข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                    
(รายละเอียดกลุ่มสายงาน และชื่อตำแหน่ง ตามที่ ก.พ.อ. กำหนด)
        -
ว่าด้วย การกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
การสรรหาหัวหน้าภาควิชา์ พ.ศ. 2550
        - ว่าด้วย
สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2550
        

หมายเหตุ :