« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2554

          - (ฉบับที่ 2/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการต่อเวลาราชการและการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ได้รับการต่อเวลาราชการ 65 ปี สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 1/2554) เรื่อง
การจัดตั้งและแบ่งส่วนงานในสำนักงานสภามหาวิทยาลัย


        หมายเหตุ :