« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2553 

        - (ฉบับที่ 5/2553) เรื่อง แนวทางการกำกับติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดีตามนโยบายและพันธกิจ
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2558)

        - (ฉบับที่ 4/2553) เรื่อง คุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 3/2553) เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2554-2558)
        - (ฉบับที่ 2/2553) เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
        - (ฉบับที่ 1/2553) เรื่อง รายวิชาศึกษาทั่วไป ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
                                                              
        หมายเหตุ :