« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2552        

        - (ฉบับที่ 4/2552) เรื่อง
เปลี่ยนชื่อ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็น สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 3/2552) เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบริหารกิจการศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 2/2552) เรื่อง จัดตั้งสถาบันัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 1/2552) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


        หมายเหตุ :