« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2551        

        - (ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง
แนวทางการติดตามและประเมินผลงานอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจ
ในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550-2554 (เพิ่มเติม)

        - (ฉบับที่ 3/2551) เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        - (ฉบับที่ 2/2551) เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        - (ฉบับที่ 1/2551) เรื่อง การจัดระบบบริหารงานภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์

 


        หมายเหตุ :