« กลับหน้าหลัก « ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น » พ.ศ.2550

        - (ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น 


        หมายเหตุ :