/

« กลับหน้าหลัก « คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น


      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
                  ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562
                  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
                  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
                  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
                  ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
                  ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
                  ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
                  ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562
                  ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
                  ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
                  ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562
                  ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
                  ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562


      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561

                  ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561
                  ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
                  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   
                  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
                  ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
                  ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
                  ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
                  ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561
                  ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
                  ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
                  ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561
                  ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
                  ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561
                  ครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561
                 ครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561
                 ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561
                 ครั้งที่ 17/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
                 ครั้งที่ 18/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2555


      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2554


      » รายงานการประชุม พ.ศ.2553

      » รายงานการประชุม พ.ศ.2552
               
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2551
 
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2550