/

« กลับหน้าหลัก « คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

                   ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560
                   ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
                   ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560
                   ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
                   ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
                   ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560
                   ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560
                   ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560
                   ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
                   ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
                  ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
                  ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
                  ครั้งที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560


      » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557

     » รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2556

      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2555


      » รายงานการประชุม พ.ศ. 2554


      » รายงานการประชุม พ.ศ.2553

      » รายงานการประชุม พ.ศ.2552
               
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2551
 
      » รายงานการประชุม พ.ศ.2550