« กลับหน้าหลัก « คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น » กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559

เดือน
ครั้งที่
วันที่ประชุม
การจัดส่งเอกสาร
หมายเหตุ
วันสุดท้ายของ
การรับเรื่อง
วันส่งระเบียบวาระ
ให้กรรมการ
กรกฎาคม
7
25
13 กรกฎาคม
21 กรกฎาคม
เลื่อนเป็นวันที่ 25 เนื่องจาก 18-20 เป็นวันหยุด
สิงหาคม
8
22
11 สิงหาคม
17 สิงหาคม
 
กันยายน
9
19
9กันยายน
14กันยายน
 
ตุลาคม
10
17
7 ตุลาคม
12 ตุลาคม
 
พฤศจิกายน
11
21
11 พฤศจิกายน
16 พฤศจิกายน
 
ธ้ันวาคม
12
19
9 ธันวาคม
14 ธันวาคม
 


หมายเหตุ : 
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เวลา 09.30 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2
-
- อนึง กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่ประธานเห็นสมควร