« กลับหน้าหลัก « การประชุม » ปฏิทินการเสนอขออนุมัติปริญญาเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 >>

 
 รายการ
รอบการเสนอขออนุมัติที่ประชุมสภาฯ
รอบการเวียนหนังสือขออนุมัติ
วันสุดท้าย งานประชุมรับเรื่อง ดำเนินการ
วันประชุม สภาฯ
งานประชุม แจ้งมติ การขออนุมัติฯ
วันสุดท้าย งานประชุมรับเรื่อง ดำเนินการ
ช่วงเวลา การเวียนหนังสือฯ
งานประชุม แจ้งมติ การขออนุมัติฯ
กรกฎาคม
4
6
7-8
14
21
18-24
25-31
25-26
1-2 ส.ค.
สิงหาคม
1
3
4-5
11
16-22
23-24
กันยายน
5
7
8-9
15
22
19-25
26-2 ตค
26-27
3-4 ตค
ตุลาคม
3
5
6-7
16
22
20-26
27-2 พย
27-28
3-4 พย
พฤศจิกายน
31 ตค
2
3-4
10
17
14-20
21-27
21-22
28-29
ธันวาคม**
-
-
-
6
13
20
8-14
15-21
22-28
15-16
22-23
29-30


        หมายเหตุ :